Obecnie istnieje wiele programów wspierających montaż rożnego rodzaju instalacji odnawialnych źródeł energii, realizowanych zarówno przez instytucje państwowe jaki i organizacje pozarządowe. Firma LEVARD posiada ogromne dowiadczenie we wspomaganiu swoich klientów w pozyskaniu takich dofinansowań, jakie w danym regionie kraju są dostępne. Stale monitorujemy działania wszelkich instytucji, które wdrażają tego typu programy wsparciowe, aby umożliwić naszym klientom do jak najefektywniejszego dofinansowania.
Współpracujemy między innymi z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w których pozyskaliśmy dla naszych klientów dofinansowania na realizację ich projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Poniżej przedstawiamy niektóre z dofinansowań, które pozyskiwaliśmy:
Program PROSUMENT realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych
  dla instalacji do 5kWp koszt kwalifikowany wynosi 7000 zł
  powyżej 5 kWp do 40 kWp koszt kwalifikowany to 6000 zł
 • Realizacja poprzez udzielenie pożyczki na 100% kosztów kwalifikowanych
 • Spłata pożyczki do 15 lat
 • Oprocentowanie pożyczki 1% rocznie
 • Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
EKO Kredyt w BOŚ Bank

 • kredytowanie do 100% wartości zakupu i montażu instalacji
 • długi okres kredytowania - do 15 lat
 • 0 zł prowizji za udzielenie EKOkredytu PV przeznaczonego na zakup urządzenia od dostawców z listy Partnerów BOŚ Banku
 • niska marża kredytowa – nawet od 3% - dla EKOkredytów PV z okresem kredytowania do 60 miesięcy
EKODOM
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
Beneficjenci: Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.
Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
 • prawo własności (w tym współwłasność),
 • użytkowanie wieczyste.
Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:
 • zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji;
 • montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją;
 • montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;
 • montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.
Forma dofinansowania:
Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.
Intensywność dofinansowania:
 • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.
 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
 • Okres spłaty do 10 lat.
 • Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.

Poniżej linki do niektórych instytucji udzielających dofinansowań.

© 2016 Levard. All Rights Reserved.